Rolul Bibliotecii Publice “Mihai Eminescu” este de a promova inovaţia şi creativitatea, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea profesionala a tuturor bibliotecarilor din teritoriu, de a asigura accesul la informaţie, la ştiinţă şi la cultură a tuturor utilizatorilor pentru a asigura o dezvoltare durabilă a umanităţii şi a progresului economic şi social… Funcţiile Bibliotecii Publice “Mihai Eminescu”:
• organizator de programe de formare continuă pentru personalul din bibliotecile publice din teritoriu;
• centru de resurse informaţionale, inovaţie şi expertiză în formarea personalului bibliotecar şi a managerilor din servicii şi oficii;
• centru de informare - documentare şi consultanţă;
• centru de iniţiere şi de organizare de activităţi metodice şi culturale;
• editare şi difuzare de buletine informative, bibliografii şi bibliografii, materiale promoţionale etc;
• centru metodologic pentru bibliotecarii din teritoriul raionului Rezina;
• marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, promovarea şi furnizarea acestora;
• furnizor de programe de formare continuă, elaborate de BNRM, BNC „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”, DIB ULIM ş.a.;
• centru de sprijin a activităţilor culturale ale cadrelor bibliotecare de petrecere a timpului liber.
 

 

Formarea continuă a personalului din bibliotecă:

• Management biblioteconomic - stagiu de formare pentru şefii de servicii;
• ABC-ul utilizării calculatorului - stagiu de iniţiere pentru bibliotecari;
• formarea metodiştilor-şefi de servicii - stagiu pentru şefii de servicii şi oficii;
• responsabilitatea directorului de bibliotecă în organizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor bibliotecare;
• debutul în cariera bibliotecară - activităţi de susţinere a tinerelor cadre bibliotecare;
• şef serviciu, şef oficiu debutant - stagiu de formare;
• sănătatea mentală şi emoţională a bibliotecarilor - stagiu de formare;
• activităţi cu responsabilii de formarea continuă din biblioteci
• specificul lucrului cu adulţii în sălile de lectură şi împrumut la domiciliu;
• managementul întrunirilor metodice;
• organizarea activităţilor în Serviciul Asistenţă de Specialitate.
• formarea bibliotecarilor – stagiu pentru începători;
• activităţi derulate prin Consiliul Biblioteconomic teritorial;
• psihopedagogia excelentei bibliotecarului;
• conduita comunicaţională a bibliotecarului;
• managementul activităţilor cu utilizatorii
• formarea personalului angajat la cursurile iniţiate de BNRM, BNC „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”, DIB ULIM etc.
Go to top