• „Cunoaşte şi decide” - educaţie antidrog - în parteneriat cu Biblioteca Spitalului raional, primărie, procuratură, poliţie
• Cursul “Dreptul tău: Accesul la informaţie” – în parteneriat cu Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie, Fundaţia Soros, Consiliul Europei etc.
• Expoziţii de pictură - în colaborare cu Şcoala de arte Plastice din Rezina
• Alte colaborări cu organizaţii non-guvernamentale: “Eldorado”, “Habitat”, “Sanitas”, televiziunea locală “Elita” , Radio-Moldova (divrrse emisiuni), presa locală: ziarul interraional „Farul nistrean” şi ziarul indepentent „Cuvântul” (programe de educaţie antiSIDA, antidrog,educaţia ecologică a elevilor, acţiuni cultural-educative etc.):
 


Relaţii de colaborare
Avem relaţii de colaborare cu bibliotecile din ţară şi de peste hotare: BNRM, BNC „Ion Creangă”, DIB ULIM, Biblioteca de Drept, BP “A. Donici” Orhei, BP “Vasile Alecsandri” Teleneşti, Biblioteca Judeţeană din oraşul Deva, judeţul Hunedoara (România), primărie, şcoli, licee, spitalul raional, şcoala polivalentă, consiliul local, Direcţia Generală de Învăţământ, Secţia raională Cultură, etc.
 

 


Perspective de viitor
• înfiinţarea unui centru MEDIATECA pentru profesori şi elevi;
• realizarea de programe informaţionale şi educaţionale pentru adulţi şi copii;
• dezvoltarea şi diversificarea activităţii serviciilor şi oficiilor bibliotecii;
• obţinerea de noi surse de finanţare pentru punerea în aplicare a unor idei noi, valoroase;
• înfiinţarea unui club al cadrelor bibliotecare şi organizarea de acţiuni de loisir;
• întărirea rolului Bibliotecii Publice „Mihai Eminescu” ca centru de formare şi dezvoltare profesionala a bibliotecarilor din teritoriu.

Certitudini
• efort, ambiţie şi implicare a BP „Mihai Eminescu” în viaţa social-culturală a comunităţii;
• comunicare directă şi eficientă cu utilizatorii şi partenerii;
• deschidere, iniţiativă, interes.

Speranţe
• creşterea gradului de implicare a instituţiei în activităţi concrete de stimulare a perfecţionării cadrelor bibliotecare;
• noi colaborări şi proiecte reuşite;
• bibliotecari mai buni;
• cărţi noi, reviste mai bune, expoziţii bogate;
• multă disponibilitate;
• multă responsabilitate;
• achiziţie de soft şi hard pentru bibliotecă;
• extinderea reţelei informaţionale la nivel local şi naţional (SIBIMOL).

Oferte. Stagii de formare pentru începători
• Managementul bibliotecii - pentru şefii de biblioteci din raion;
• Iniţiere în utilizarea calculatorului şi folosirea lui în procesul biblioteconomic - pentru cadrele bibliotecare din teritoriu;
• Educaţia pentru sănătate – pentru diferite grupe de utilizatori;
• Perfecţionarea şi monitorizarea bibliotecarilor cu experienţă biblioteconomică redusă – bibliotecari începători, fără studii;
• „Intervenţii de remediere a dificultăţilor între bibliotecari şi utilizatori - pentru bibliotecarii ce deservesc diferite grupuri de utilizatori;
• Formarea metodiştilor - pe specialităţi (fonduri, bibliografic, relaţii cu publicul);
• Sănătatea mentală şi emoţională a cadrelor bibliotecare.

Seminare de formare
• Managementul proiectelor (posibilităţi: IREX, FISM, USAID, Banca Mondială etc);
• Managementul activităţilor de formare profesională a cadrelor bibliotecare la nivelul BP„Mihai Eminescu”;
• Activitate în grup - echipa: implicare, motivare, participare în viaţa biblioteconomică a ţării;
• Autoevaluarea - metodă activă de perfecţionare continuă a cadrelor bibliotecare
 

 


Activităţi intinerante
• Evaluare şi autoevaluare în procesul biblioteconomic;
• Managementul oficiului, serviciului;
• Conduita comunicaţională a cadrelor bibliotecare;
• Comunicarea şi lucrul cu persoanele dificile, cu persoanele cu disabilităţi etc;
• Managementul schimbării;
• Teoria inteligenţelor multiple.
Go to top