1495, - 5 februarie - atestarea documentară a satului Rezina in cartea domnească a Domnului Ţării Moldovei Stefan eel Mare şi Sfănt;
1700 - infiinţarea mănăstirii Răzana;
1774 - localitatea Rezina face parte din ocolul Nistrului şi numără 28 de case;
1829 — mănăstirea Răzana este desfiinţată din ordinul arhiepiscopului Dimitrie Sulima;
1859 — este construită biserica din piatră cu hramul "Acoperămăntul Maicii Domnului" cu cheltuiala proprietarului E. Ghica;
1864 - la Rezina este deschisă o şcoală parohială;
1970- este infiinţată o şcoală obştească cu o singură clasă in 4 grupe;
1971- este deschisă o şcoală primară de o singură clasă a Ministerului Invăţămăntului Public;
1907 - spitalul din Rezina dispunea de 20 de paturi, de care au beneflciat 561 debolnavi;
1917, martie - la Rezina a fost Tnfiinţat Sovietul de deputaţi ai muncitorilor;
1925 - Rezina devine centru de plasă alcătuită din 43 de sate in componenţa judeţului Orhei;
1935 - 6 mai - printrun decret regal comuna rurală Rezina din judeţul Orhei a fost transformată In comună urbană. DocumentuI cu privire la promulgare poartă semnătura lui Ion Inculeţ, fostul preşedinteal Sfatului Ţării, care la data adoptării legii era ministru de Interne al Romăniei;
1936 - 10 septembrie - Rezina a primit prima stemă, aprobată prin decret regal;
1940, 26 august - Sovietul Suprem al RSSM i-a reconfirmat localităţii Rezina statutul de oraş;
1949,16 iunie- satul Rezina este format colhozul "Frunze", iar in oraş colhozul "Şciors";
1960, 21 deccmbrie - sovietele săteşti Stohnaia şi Ciorna sunt anulate, iar funcţiile de cărmuire administrativ-teritorială sunt transmise sovietului orăşenesc Rezina;
1963, 2 ianuarie - raioanele Camenca şi Răbniţa sunt 5 subordonateComitetului Executiv raional Rezina;
1963, 30 noiembrie - in baza gospodăriei "Jdanov", care fusese anterior comasată cu colhozul " 1 Mai", se formează sovhozul specializat in producerea cărnii "Rezina";
1964, 31 decembrie - raioanele Camenca şi Răbniţa revin la activitatea anterioară;
1980, 10 noiembrie - din componenţa raionului Rezina au fostexcluse 17 localităţi şi transmise raionului Şoldăneşti; 1985 - este data in exploatare Fabrica de Ciment;
1998- consiliul primăriei a aprobat Sterna şi Drapelul oraşului Rezina;
1999- raionul Rezina este desfiinţat. In componenţa primăriei oraşului au fost incluse Iocalităţilc Solonceni, Saharna, Saharna-Nouă şi Buciuşca;
2003 - Rezina devine din nou centru raional.
Go to top