Cetăţeanul are dreptul la accesul liber la informaţiile de interes public.

DE CE AVETI NEVOIE DE ACEST DREPT?
PENTRU CĂ :
• plătiţi taxe şi impozite statului;
• sinteţi responsabil şi vreţi să ştiţi cum sint gestionate resursele financiare publice:
• cei pe care i-aţi ales trebuie să işi respecte promisiunile;
• funcţionarii din instituţiile publice sint in slujba dumneavoastră şi nu invers;
• administraţia publică este din ce in ce mai transparentă;
• pur şi simplu este dreptul dumneavoastră!

CARE SINT REGLEMENTARILE DE BAZA PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC?
• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: “Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fara nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspindi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
• Constituţia Republicii Moldova, articolul 34 : “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi ingrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sint obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.

CE ESTE INFORMATIA DE INTERES PUBLIC?
• Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

CINE POATE SOLICITA INFORMATII DE INTERES PUBLIC?
• Orice persoana fizică sau juridică, rezidentă a Republicii Moldova.

CARE SINT CATEGORIILE DE INFORMATII CE SE FURNIZEAZA CETATENILOR?
• Hotărirea care stipulează organizarea şi funcţionarea Primăriei or. Rezina ca o structură funcţională cu activitate permanentă;
• Hotăririle cu caracter normativ adoptate de Consiliul Orăşenesc;
• Dispoziţiile normative emise de primar:
• Structura organizatorică şi numărul de personal din aparatul propriu al Primăriei or. Rezina, denumita organigrama;
• Atribuţiile direcţiilor, programul de funcţionare şi programul ţinerii audienţelor de către conducerea instituţiei;
• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei or. Rezina, a şefilor de compartimente şi ale funcţionarilor responsabili de furnizarea informaţiilor publice;
• Coordonatele de contact ale Primăriei or. Rezina, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
• Bugetul local, sursele financiare şi bilanţul contabil;
• Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Primăria or. Rezina şi Consiliul Orăşenesc al oraşului care constituie informaţii de interes public;
• Modalităţi de contestare, in ipoteza in care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

CUM PUTEŢI OBTINE O INFORMAŢIE FURNIZATĂ LA CERERE ?
Există două posibilităţi de a obţine această informaţie:
• VERBAL, adresindu-vă persoanelor responsabile de informarea publică (specialistul in relaţii cu publicul şi secretarul consiliului orăşenesc). In cazul in care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, cetăţeanul va fi indrumat să depună o solicitare in scris.
• IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hirtie. Ele vor fi inregistrate şi veţi primi o recipisă conţinind data şi numărul de Inregistrare a cererii.

DUPA CIT TIMP VETI PRIMI RASPUNSUL LA SOLICITAREA DUMNEAVOASTRA?
• Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde in scris la solicitare in termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
• In cazul in care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul in eel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi va fi inştiinţat despre acest fapt in eel mult 10 zile .
• Dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie ce nu se află in liberul acces, In eel mult 5 zile lucrătoare veţi fi Inştiinţat in scris despre acest fapt.

CUM PUTEŢI DEVENI ANGAJAT AL PRIMARIEI?
Orice cetăţean poate deveni lucrătorul Primăriei deoarece procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei specialiştilor se bazează pe următoarele principii:
1. Egalitate - asigurarea accesului la funcţia vacantă tuturor persoanelor care corespund cerinţelor postului; neadmiterea discriminării de orice tip: gen, virstă, rasa, etnie, religie, opţiune politică, etc.;
2. Competenţă şi merit profesional - selecţia celor mai competente persoane In baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare.
Pentru ca candidatura Dvs să fie examinată este necesar să fie publicat anunţul in diverse surse mass-media că In Primărie este un post vacant, la care depuneţi un CV la adresa indicată in anunt. Pe lingă profesionalism, salariaţii trebuie să dovedească loialitate , corectitudine, o stare de sănătate corespunzătoare, politeţe şi dorinţă continuă de perfecţionare, comportament civilizat şi politeţe in relaţiile cu cetăţenii. Nu pot deveni angajaţii instituţiei persoanele cu antecedente penale in legătură cu munca lor, precum şi persoanele dependente de alcool, droguri sau cele care suferă d.e afecţiuni psihice, de natură să-i impiedice să desfăşoare o activitate productivă şi eficientă.
Go to top