Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de confirmare a dreptului de proprietate privată, folosinţă, arendă asupra terenurilor din intravilanul or. Rezina:
1. copia certificatului de inregistrare a intreprinderii;
2. extrasului din registrul de stat al intreprinderilor;
3. extrasul dm registrul bunurilor imobile cle la oficiul cadastral teritorial sau
4. copia documentului de clrept ce confirmă dreptul de proprietate. folosinţă, arendă asupra terenului.

Documentele necesare pentru eliberarea extraselor din registrul cadastral al deţinătorilor de teren:
a. Pentru persoane fizice: buletinul de identitate.
b. Pentru persoane juridice:
• copia certificatului de inregistrare a intreprinderii;
• extrasul din registrul de stat al intreprinderilor.

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism:
a) Pentru persoane fizice:
1. cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism completată integral şi corect cu confirmarea achităni taxci legale;
2. extras din Registrul bunurilor imobile cu planul cadastral;
3. copia contractului de vinzare-cumpărare (moştenire, donarej a bunului imobil;
4. copia buletmului de identitate;
5. schema de amplasare cu coordonănle respective.
b) Pentru persoane juridice:
1. cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism completată integral şi corect cu confirmarea achităni taxei legale;
2. extras din Registrul bunurilor imobile cu planul cadastral:
3. copia contractului de vinzare-cumpărare (moştenire, clonarc) a bunului imobil:
4. copia certificatului de inregistrare a Intreprinderii;
5. schema de arnplasare cu coordonările respective.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de constructie / desfiiriţare:
1. cererea de eliberare a autorizaţiei de construire:
2. dovada de achitare a taxei pentru eliberarea autorizaţiei:
3. certificatul de urbanism pentru bunul in cauză;
4. dovada titlului solicitantului asupra terenului si a construcţiilor;
5. proicctul pentru autorizaţia de construire:
6. copia contractului dintre Beneficiar si Antreprenor:
7. expertiza tehnică, după caz:
8. avizele necesare stabilite prin certificatul de urbanism.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei:
1. cererea de eliberare autorizaţiei de schimbare a destinaţiei:
2. titlu de proprietate asupra construcţiilor şi amenajărilor:
3. cartea tehnică a construcţiei:
4. studiu de fundamentare a schimbării destinaţiei;
5. copia auditului ecologic.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare:
1. cerere de eliberare a autorizaţiei de funcţionare:
2. titlul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor.
3. autorizaţia de construire:
4. proces verbal la finalizarea lucrărilor,
5. decizie cu privire la suspendarea activităţii (in cazul suspendării activităţii);
6. avizul expertizei de specialitate privitor la lichidarea cazurilor de suspendare;
7. expertiza tehnică a construcţiilorfin cazul lipsei autorizaţiei de construire, recepţiei).

Documentele necesare pentru licitaţii cu strigare:
1. cererea de participare la licitaţie:
2. acte care confirmă achitarea acontului şi taxei de participare:
3. documente care certifică identitatea participantului;
4. procură, in cazul participării prin reprezentanţi.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a cetăţenilor deţinători de patente:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia patentei de intreprinzător;
3. copia contractului de arendă (dacă arendează incăpere);
4. copia autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a intreprinderilor:
1. copia certificatului de inregistrare;
2. copia certificatului de suprafaţă comercială;
3. copia extrasului bunului imobil;
4. copia contractului de arendă sau de cumpărare-vinzare;
5. copia contractului cu IM "Servicii Comunal-Locative";
6. copia certificatului de la Inspectoratul Fiscal privind datoriile la buget;
7. copia contractului cu Serviciul Pompieri pentru prevenirea stingerii incendiilor.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului material
1. Cerere pe numele Primarului;
2. a) Certificat de la medic că persoana are nevoie de tratament;
b) Adeverinţă de deces a persoanei pentru care au fost suportate cheltuielile de inmormintare;
3. Certificat de mărime a salariului / pensiei;
4. Certificat de componenţă a familiei.

Documente necesare pentru obţinerea adeverinţei Primăriei la intrarea in moştenire a averii decedatului
1. Certificatul de deces;
2. Buletinul de identitate (paşaportul);
3. Extrasul din Registrul bunurilor imobiliare de la Act Rezina a I.S. "Cadastru";
4. Certificat ce atestă achitarea impozitelor pe averea ce este moştenită;
5. Alte documente ce confirmă legătura de rudenie intre decedat şi moştenitor, testament autentificat notarial, etc.
Go to top