Raionul Rezina poartă numele oraşului - reşedinţă.
In componenţa Raionului Rezina intră 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I.
Componenţa raionului Rezina:

Total localităti   41
Inclusiv:oraşe   1
localităţi din componenţa oraşului   3
sate (comune)   24
localităţi din componenţa satelor (comunelor)   37
     
Oraşul Rezina Localităţi in componenţa lui
  Boşerniţa
  Ciorna
  Stohnaia
   
Sate (comune) Localităţi in componenţa lor
Buşăuca Buşăuca
Cinişeuţi Cinişeuţi
Cogîlniceni Cogîlniceni
Cuizăuca Cuizăuca
Echimăuti Echimăuti
Ghiduleni Ghiduleni
  Roşcanii de Jos
  Roşcanii de Sus
Gordineşti Gordineşti
Horodişte Horodişte
  Slobozia-Horodişte
Ignăţei Ignăţei
Lalova Lalova
  Nistreni
  Ţipova
Lipceni Lipceni
Mateuţi Mateuţi
Meşeni Meşeni
Mincenii de Jos Mincenii de Jos
  Mincenii de Sus
Otac Otac
Păpăuţi Păpăuţi
Pecişte Pecişte
Pereni Pereni
  Roşcani
Pripiceni-Răzeşi Pripiceni-Răzeşi
  Pripiceni-Curchi
Saharna Nouă Saharna Nouă
  Buciuşca
  Saharna
Sîrcova Sîrcova
  Piscareşti
Solonceni Solonceni
  Tarasova
Trifeşti Trifeşti
Ţareuca Ţareuca
  Ţahnăuti

Hotarele administrative ale raionului Rezina reprezintă perimetrul suprafeţei localităţilor incluse in copmponenta sa şi care coincid cu hotarele dintre iocalităţile raionului şi localităţile raionelor limitrofe Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti şi in partea de est riul Nistru. Suprafaţa raionului Rezina reprezintă cifra de 621.7947 km2. Mărimea fondului funciar şi clasificarea lui.
La 1 ianuarie 2008 suprafaţa totală a raionului constitute 62179,47 hectare, iuclusiv 34461.32 ha (55,4 %) - terenuri agricole; din care 30579,00 ha (88,7 Si - terenuri arabile: 977,62 ha (2,8 %) - pirloage; 2353,65 ha (6.8 %) -plzntaţii perene; 550,96 ha (1,7 %) - alte terenuri.
* 5326 ha (8,6%) - terenurile satelor, oraşelor, municipiilor;
* 1165 ha (1,9%) - terenurile destinate industriei, transporturilor şi cu altă destinaţie specială;
* 20 ha (0,1%) - terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătătii, activitătilor reacreative;
* 10475 ha (16,8%) - terenurile fondului silvic:
* 1771 ha (2,8%o) -terenurile fondului apelor;
* 8961 ha (14,4%o) -terenurile fondului de rezervă.
După tipul de proprietate categoriile de terenuri snnt divizate în:
- terenuri proprietate publică a statului;
- terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
- terenuri aflate în proprietate privată.
Suprafaţa terenurilor proprietate publică a statutului constituie 10462,94 ha (16.8%). suprafaţa terenurilor proprietate publică a unităţilor adrninistartiv-teritoriale 13644,68 ha (21,9 %) şi suprafaţa terenurilor atlate în proprietate privată 38071,85 ha (61.3 %).
Numărul populaţiei stabilite la 1 ianuarie 2007.
Total - 53400 inchisiv: urbană - 13500 rurală - 39900
Componenţa etnică a populaţiei.
moldoveni - 93,0%
ucraineni - 3,5%
ruşi - 2,3%
găgăuzi - 0,1%
români - 0,8%
bulgari - 0,1%
alte naţionalităţi - 0,2%
Consiliul raional Rezina cu sediul în or. Rezina, str. 27 august 1 este compus din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri 53 este stabilit prin Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din IS-12.2006. Consiliul raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populatiei raionului Rezina, ales în vederea soluţionării problemelor de interes raional. Consiliul raional Rezina are în subordinea sa aparatul Preşedintelui raionului , direcţii, secţii, servicii. Organigrama aparatului Preşedintelui şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional se reprezintă in felul următor: Preşedintele raionului este o autoritate publică executivă a Consiliului uonal. Aparatul preşedintelui raionului este o structură functională care asisră reşedintele raionului în executarea atribuţiilor sale legale. Structura şi etectivul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional
Denumirea subdiviziunilor

Aparatul preşedintelui raionului - 19,5
Direcţia generală finanţe - 16
Secţia economie - 4
Direcţia generală inviţămint şi tineret - 12
Secţie cultură - 3
Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei - 6
Direcţie agricultură şi alimentaţie - 6
Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri - 4
Serviciul relaţii funciarc şi cadastru - 1,5
TOTAL - 72

Statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului. Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor

Preşedinte al raionului - 1
Vicepreşedinte al raionului - 2
Secretarul Consiliului raional - 1
Arhitect-şef - 1
Consultant-jurist - 1
Consultant în problemele resurse umane - 1
Specialist principal în probleme de secretariat - 1
Specialist în problemele relaţii cu publicul - 1
Specialist în problemele privatizării şi postprivatizării - 1

Secţia administraţie publică:
Şef secţie - 1
Specialist principal în problemele administraţiei publice - 1
Specialist în problemele protecţiei civile - 1

Total secţie - 3
Serviciul arhivă:
Şef serviciu - 1
Arhivist-coordonator - 1
Total serviciu - 2

Secţa administrativ-financiară:
Contabil-şef- şef secţie - 1
Contabil-casier - 0,5
Secretar-dacti1ograf - 1
Şofer - 2
Total secţie - 4,5
TOTAL APARATUL PRLŞEDINTELUI - 19,5

Constituie patrimoniu al Consiliul raional Rezina bunurile mobile şi imobile care-i aparlin. precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter -patrimonial. Patrimoniul Consiliului raional al unităţilor administrativ teritoriale de nivelul II şi al statuliii se delimitează şi se separă clar potrivit legii sau in modul stabilit de lege. Bunurile proprietate a Consiliului raional se impart în bunuri ale domeniului public şi cel privat, delimitindu-se şi separindu-se. Sporirea patrimoniului are loc prin achiziţii, transfer din proprietatea stsmhii. expropriere şi prin alte modalităţi, în conditiile legii. Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea Consiliului raional, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. Toate bunurile care aparţin Consiliului raional sint supuse inventarierii acuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului. Bunurile domeniului public pot fi date in administrare intreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concensionate, date in arendă on in locaţiune, după caz, in temeiul deciziei Consiliului raional, in conditiile legii. Bunurile domeniului privat pot fi înstrăinate, date în administrare, în arendă ori in locaţiune, în conditiile legii. Insrăinarea bunurilor domeniului privat al raionului, schimburile de terenuri. delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac prin decizie a Consiliului raional, in temeiul expertizei. Instrăinarea, concensionarea, darea in arendă ori in locaţiune a bunurilor se tac prin licitaţie publică, organizată in conditiile legii cu excepfia cazurilor ssabilhe expres prin lege.

Instituţii de invăţămint din raion:
Licee teoretice - 6
Şcoli medii - 6
Gimnazii - 21
Şcoli primare - 6
Şcoală profesională - 1
Şcoală auxiliară - 1

Instituţii în domeniul culturii subordonate Secţiei Cultură:
Biblioteci publice - 36
Cămine şi case de cultură - 35
Instituţii de învăţămînt artistic - 3
Muzee - 1
Institutii în domeniul ocrotirii sănătătii:
Centrul Medical de Familie - 1
Spital raional - 1
Staţiunea de Asistenţă Medicală de Urgenţă - 1
Centru de sănătate - 5
Oficiul Medical de Familie - 16
Punct Medical - 11
Instituţiile din domeniul asistenţei sociale sint Secţia Asistenţă socială şi rrccecria familiei şi Azilul de bătrini “Casa bunicuţei”. Instituţiile din domeniul mass-media sînt TV “Elita”, “Farul Nisrean” , “Cuvintul” SRL. Căile de comunicaţie şi categoria acetora:

* cai ferate total - 15 km, denumirea Mateuţi-Bălţi, trosomul 112 km-126 km, lungimea-15 km. Staţie de cale ferată-Măteuţi, amplasată la 7 km de centrul raional.
* staţie fluvială - Rîbniţa, amplasată la 3,2 km de la or. Rezina.
* drumuri publice auto - 208,6 km inclusiv: - naţionale. - locale. Cu îmbrăcăminte rutiera din beton asfaltic - 56,8 km, din magadan 101,1 km şi 10,7 km fara imbrăcăminte. Gara auto amplasată în or. Rezina.
Telecomunicaţii, Operator National - SA “MOLDTELECOM”, filiala Rezia Centrale telefonice - total 3 1 unităţi inclusiv: urbane - 2
rurale - 29
Digitale-elecironice - 30
Analogice — 1 Numărul de abonaţi total - 13146
inclusiv: - telefonia fixă tradiţională- 12077
- telefonia fixă standartul CDMA - 1069
Densitaiea telefoanelor la 100 de locuri a raionului - 26 telefoane.
Consiliul raional are înfiinţate 3 întreprinderi municipale. Publicaţia periodică “Farul Nistrean” este o publicaţie interraională, constituie organul de presă a consiliilor raionale Rezina şi Şoldăneşti. Fondată la 93,04.1948. înregistrată la data de 26.01.1996 de către Camera Înregistrării de Stat. După o pauză îndelungată, de la 14 octombrie 1998 î-şi reînoieşte activitatea prin decizia Consiliului raional Rezina nr. 3/12 din 8 iunie 2004. La 23.1 2.05 Consiliul raional Şoldăneşti devine cofondator al P.P. “Farul Nistrean” Î.M. Î.M. “Rezina - Tur” a fost fondată prin decizia Consiliului raional Rezina nr. 5 4 din 11.05.2005. Înregistrarea la data de 27.05.2005 de către Camera Înregistrării de Stat. Întreprinderea Municipală “Biroul proiectare, prospecţiuni şi servicii” fondată de către Consiliul raional Rezina prin decizia nr. 1/35 din 25 februarie 2004. Înregăstrat de către Camera Inregistrării de Stat la data de 28.05.2005. În teritoriul raionului la situaţia 01.01.2008 sunt inregistraţi 8264 agenţi economici, inclusiv:
- cu drept de persoană fizică - 7645
• întreprinderi individuale - 578
• gospodării ţărăneşti - 7067
- cu drept de persona juridică - 619 SRL- SA. Întreprinderi mixte)

- inclusiv pe forme de proprietate:
* publică - 65
* privată - 8171
* mixta (publică şi privată) fara participarea străina - 11
* mixtă cu participarea unui rezident strain - 17
Din cele din 41 de localităţi ale raionului Rezina pînă în prezent sînt gazificate sau gazoductul este adus pină la sat in 20 localităţi - Rezina, Ciorna, CisşeofL Gordineşti. Echimăuţi. Ignăţei, Mateuţi, Meşeni, Păpăuţi, Pripiceni, Pripksem-Răzeşi. Pecişte, Pereni. Saharna-Nouă, Saharna, Solonceni, Trifeşti, Ţareuca. Ţahnăuţi. Pereni. 17 localităţi - Rezina, Ciorna, Stohnaia, Cinişeuţi,Echimăuţi, Ignăţei, Maieuii. Pecirte. Trifeşti, Ţareuca, Ţahnăuţi, Ciuzăuca, Lalova, Ţipova, Horodişte. Buşăuca au adus apeductul în localitate şi au renovat o parte din reţele de apeduct Locuitorii raionului au dreptul să înainteze la elaborarea proiectului bugetar pentru anul următor in baza dispoziţiei preşedintelui raionului publicată în organul Consiliului raional Rezina “Farul Nistrean”, să participe la toate şedinţele Consiliului raional inclusiv la aprobarea bugetului şi la audierea raportului privind executarea bugetului pentru perioada de raport. Locuitorii raionului pot înainta propuneri şi a contribui la procesul declzional de formate a impozitelor şi taxelor locale, de a avea acces la informaţie prtvind mersul executării bugetului raional şi a sintezei bugetelor de nivel I şi II la compartimentele venituri şi cheltuieli. Autorităţile publice raionale vor întreprinde măsurile ncecsare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor şi organizaţiilor lor în activităţile nominalizate mai sus prin intermediul:
a) informării adecvate şi la timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local, demarării procesilui de proiectare şi elaborare a bugetului.
b) recepţionării şi examinării, în timp util a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni la elaborarea proiectelor de decizii a bugetului sau a programelor de activitate.
c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii. lociutori ai raionului.
Referendum local reprezintă consultarea cetăţenilor ]n problemele ce ţin de competenţa Consiliului raional şi au un interes deosebit pentru raion. Referendum local poate fi îniţiat de 1/2 din numărul consilierilor aleşi, Preşedintele raionului sau 10 la sută din numărul cetăţeniior cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul raionului Rezina. În cazul care iniţiativa desfăşurării referendumului local vine de la cetăţeni se constituie un grup de iniţiativă, format din cel puţin 20 cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul pe teritoriul raionului Rczina. La adunarea de constituire a grupului de iniţiativă trebue să participe cel puţin 30 persoane. Cu 3 zile înainte de adunare, iniţiatorii se obligă să comunice în scris Preşedintelui raionului timpul, locul şi scopul desfăşurării adunării. Grupul de iniţiativă se înregistrează prin dispoziţia Preşedintlui raionului în termen de 5 zile de la prezentarea cererii de înregistrare, procesului - verbal de constituire şi întrebărilor formulate. În dispoziţia de înregistrare se indică termenul de colectare a semnăturilor completarea listelor de subscriptie care va fi egal cu 30 zile calendaristice, precum şi întrebările preconizate a fi supuse referendumului local. După expirarea a 15 zile de la depunerea listelor de subscripţie, Consiliul raional Rezina va adopta prin votul majorităţii consilerilor aleşi, decizia privind problema abordată şi data desfaşurării referendumului local sau refuzul de a-l desfaşura. Decizia se consideră adoptată prin Referendum local dacă pentru ea au votat majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum. Hotărirea adoptată prin referendum local se anulează sau se modifică, de asemenea prin referendum local sau prin decizia Consiliul raional adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor aleşi. Referendum local poate fi petrecut şi doar în citeva localităţi ale raionului în dependenţă de problemă, respectindu-se aceleaşi prevederi. Consilul raional, în condiţiile legii este in drept să adopte cu votul majorităţii consilierilor aleşi decizii privind asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale inclusiv cooperarea transfontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor -autorităâilor administraţiei publice locale, precum şi coloborarea cu agenţii economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi străinătate, în scopul realizării unor acţiuni de interes comun. În acelaş mod, Consiliul raional va decide stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare inclusiv transfrontalieră şi de infrăţire cu unităţi administrativ-teritoriale asimilare din străinătate. Coloborarea se va organiza prin incheerea de contracte, cu caracter juridoc,civil, ca organe similare din alte ţări in domeniile urbanistice, transportului şi comunicaţiilor, protecţiei mediului, comerţului, învăţămintului, ocrotirii sănătăâii culturii şi artei, turizmului şi sportului, serviciilor publice, în alte domenii de interes comun.

Go to top